شرح وظایف

حوزه اداری و مالی          

شرح وظایف: اعلام نظر به موقع به منظور خرید کالا با توجه به اعتبارات پیش بینی شده

-  پاسخگویی در خصوص انجام کلیه امور مربوط به بودجه اعتبارات و هزینه ها

-  گزارش گیری از واحدهای مالی اردوگاهها و واحدهای مربوطه و گزارش دهی به مدیریت و مقامات ذیصلاح بصورت ماهانه

-  تامین اعتبار با هماهنگی واحدهای مربوط برای پروژه های پیشنهادی و درخواست ها

-  نظارت بر تنظیم بودجه حقوق و مزایای کارکنان

-  ابلاغ دستور العملهای متناسب مالی و من جمله اضافکار ، ماموریت و تهیه بخشنامه های لازم جهت راهنمایی و اطلاع کارکنان

-  شرکت در جلسات مربوط و تهیه گزارشات مالی به مقام مافوق

-  تهیه شرح وظایف واحدها و نظارت بر انجام امور مالی

-  رفع نواقص از اسناد و صورت حساب های واخواهی شده

-  نظارت بر حسن اجرای بودجه و اعتبارات

-  اتخاذ تدابیر جهت بالا بردن سطح اطلاعات کارکنان در جهت بهبود امور جاری از جمله آموزش های کلاسیک و تجربی

-  پیگیری امورات مربوط به پرسنل بازنشسته

-  پیگیری تسهیلات لازم به منظور تامین رفاه کارکنان

-  ابلاغ مصوبات و بخشنامه ها و دستور العمل های اداری به واحدهای مربوط

-  تهیه احکام مربوط به برقراری حقوق و مزایای پرسنل

-  تهیه و صدور احکام انتقال و انتصاب کارکنان

-   نظارت بر دریافت ثبت و توزیع کلیه مکاتبات عادی

-  نظارت بر انجام امور ماشین نویسی و تکثیر اوراق و نامه های اداری

-  نظارت بر بایگانی و نگهداری کلیه مکاتبات و اسناد و مدارک و اواراق عادی

-  انجام وظایف مربوط به تسجیل طبق قانون محاسبات عمومی و اختیارات تفویض شده

-  رسیدگی اسناد هزینه از نظر تکمیل مدارک و انطباق با قوانین و مقررات مربوط

-  نظارت بر انجام امور مربوط به وسایط نقلیه و حمل و نقل اداره و واحدهای تابعه

-  نظارت بر نگهداری حساب انبار

-  انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم