تردد

     تردد: وظایف محوله: پیگیری لازم در خصوص انجام به موقع کارها و سایر امور محوله مطابق وظایف

 - استخراج ونقاط قوت و ضعف امور مربوط و ارئه به مسئول مافوق

 - آماده کردن دستگاههای رایانه مورد استفاده و حفظ و مراقبت از آنها در فعالیت های مربوط

- تهیه ،جمع آوری ، ثبت و ضبط آمار و اطلاعات اقدامات انجام شده بصورت مستمر

-  ارائه منظم آمار و فعالیتها و عملکرد به مسئول ما فوق

- صدور برگ تردد  و معرفی نامه انجمن صنفی و هواپیمایی طبق دستور العملهای موجود جهت مهاجرین و ادارات مربوطه

- صدور مدارک و کارتهای هویتی مطابق مقررات 

- تهیه پیش نویس مکاتبات و گزارش های لازم

- پاسخگویی مناسب به تماس های تلفنی و سوالات حضوری مراجعان در چار چوب وظایف مربوط به پست مورد تصدی

- انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم