شرح وظایف

حوزه امور اجرایی:

1- شرح وظایف: شرکت در جلسات مربوط به واحد شغلی

-          انجام هماهنگی های لازم در خصوص تشکیل جلسات در راستای وظایف شغلی

-          انجام هماهنگی های لازم با کمیساریا در خصوص اعزام تیم های سیار به شهرستانها و مراکز بازگشت و خروج مرزی

-          انجام هماهنگی های لازم با شرکت حمل و نقل طرف قرارداد طرح بازگشت در راستای تامین وسائط نقلیه

-          انجام هماهنگی های لازم با مسئولین دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی شهرستانها و مراکز بازگشت و خروج مرزی در راستای بازگشت مهاجرین

-          انجام هماهنگی های لازم در راستای اجرای دستور العمل ها و بخشنامه های ارسالی از وزارت کشور

-          نظارت بر حسن انجام امورات طرح بازگشت در مراکز بازگشت و خروج مرزی و دفاتر اتباع شهرستانها

-          بازدید مستمر از اردوگاه های بازگشتی و خروج مرزی

-          بررسی و پیگیری نیازمندیها و مشکلات مراکز بازگشتی و خروج مرزی و تلاش در راستای مرتفع نمودن آنها

-          ارزیابی و رتبه بندی عملکرد شهرستانها در راستای فعالیت های انجام گرفته در زمینه بازگشت

-          انجام امورات مربوط به نقل و انتقالات بین استانی و داخل استانی

-          ارائه گزارشات ماهیانه و هفتگی

-          تهیه گزارشات لازم از فعالیت های واحد مربوط جهت ارائه در جلسات و اداره مربوطه

-          تنظیم و ارائه برنامه کاری زمانبندی شده با وظایف تعریف شده

-          داشتن همکاری لازم با پرسنل واحدهای ذیمدخل در راستای وظایف کاری تعریف شده چه در سطح اداره کل و ادارات سایر استانها و شهرستانهای استان

-          انجام کلیه امورات مربوط به بازگشت ، ساماندهی و امکان و  ارائه پیشنهادات و طرحهای موثر در افزایش روند کار

-          شرکت  در جلسات مربوط به نقل و انتقالات

-          برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم در خصوص ایجاد برنامه های آموزش در راستای وظایف شغلی محوله

-          انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم